Pages

Wednesday, August 6, 2008

There should be...

manasa bhandyala havit, war vyayala hava, natural calamity yayala havyat. tarach manasa samajatat. ekmekanvar var keleli manasa, ekmekanchye kapade fadanari, burakhe fadanari , nagadi manasa disayala havit. tarach manus kalato. nahitar happy vatavaranat burakhyachya aad laplela chehara kasa kalnar. konitari burakha fadayala hava bhandanane, bombspotane or war ne. tarach apan manasa nagadi hou, jase apan ahot tase disu! na sakharet gholanari, na mithit ghenari....sagali nadagi manasa jashi hoti tashi, jashi ahet tashi !!!!

No comments: