Pages

Wednesday, August 19, 2009

Thought # 567 & 123 - "Two Shoulds"

#567 - 1st Should

You should learn to live 'with' "Everyone", more important is 'without' "Anyone" !!

श्या... मराठीच बरी आपली. उगाच "English" मधे कशाला पानं खायची ? मराठीच बरं असतं. तशी english जास्ती liberal आहे म्हणा. त्यात आप-पर भाव नाहीये - "आपलं" आणी "आमचं" याला एकचं शब्दं आहे - "OUR". even लिंगभेद पण नाही- "मित्र" आणी "मैत्रिण" साठी एकच word - "FRIEND".
"FRIEND बरोबर गेलो होतो " असं म्हनन त्यामुळे अगदी सोइस्कर !! Neways परत पानं खात सुटलो :)

तरीही एकटेपणाची भावना मराठीत एकच -
तुम्हाला "कोणाबरोबरही" जगणं जमायला हवं आणी "कोणाशिवाय" सुध्दा !!

#123 - 2nd Should
You should learn to Entertain.
more precisely You should learn to Entertain Yourself :)

okey-okey जरा topic change .....
पटकन सांगा 567 -123 किती ??

सोप्पं आहे 444 . एकटं - एकटं पाडलं digits ला की सोप्पं असतं ...
Topic is not changed yet!


No comments: